CAAS Consell Comarcal de la Selva

Denúncies: CAAS

Què es pot denunciar?

 • Els maltractaments o agressions físiques a animals o pràctiques que els irroguin sofriments o danys injustificats.
 • L'abandonament d'animals. 
 • El manteniment d'animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari o de benestar. 
 • La pràctica de mutilacions, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. 
 • La manca d'alimentació necessària. 
 • La donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals. 
 • La venda o donació a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració. 
 • La venda a menors de 14 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui tenen la pàtria potestad o custòdia. 
 • La venda ambulant d'animals de companyia. 
 • La venda ambulant d'altres tipus d'animals fora dels mercats i fires legalitzades. 
 • L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. 
 • Les lluites de gossos o galls de baralla, el tir al colom i altres pràctiques assimilables. 
 • Altres recollits a la Llei 22/2003 de Protecció dels Animals, de 4 de març, de protecció dels animals. 

Passos a seguir per formalitzar una denúncia.

1. Omplir i signar el model de full de denúncia o fer un escrit signat on constin les dades del denunciant, les del denunciat (o el màxim nombre de dades que en disposi) i els fets. 

2. Enviar l'escrit original per correu o lliurar-lo personalment a la delegació territorial del Departament de Medi Ambient a Girona:
C/Ultònia nº10, 17002 Girona  Tel. 972 223 035

Tinença responsable Jerry “Soc en Jerry, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Gino “Em dic Gino, soc un gos de 2 anys i et necessito Wendy “Soc la Wendy, una gosa de 5 anys i vull que siguem amics Richy “Soc en Richy, un goset de 7 anys i vull que siguem amics Thor En Thor és mascle te 8 anys i voldria ser el teu gos Pluto “Soc en Pluto, un gos de 3 anys i vull que siguem amics Ronny En Ronny és mascle te 8 anys i voldria ser el teu gos Epi Al centre em diuen Epi però m'agradaria que em posesis un altre nom