CAAS Consell Comarcal de la Selva

Denúncies: CAAS

Què es pot denunciar?

 • Els maltractaments o agressions físiques a animals o pràctiques que els irroguin sofriments o danys injustificats.
 • L'abandonament d'animals. 
 • El manteniment d'animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari o de benestar. 
 • La pràctica de mutilacions, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. 
 • La manca d'alimentació necessària. 
 • La donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals. 
 • La venda o donació a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració. 
 • La venda a menors de 14 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui tenen la pàtria potestad o custòdia. 
 • La venda ambulant d'animals de companyia. 
 • La venda ambulant d'altres tipus d'animals fora dels mercats i fires legalitzades. 
 • L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. 
 • Les lluites de gossos o galls de baralla, el tir al colom i altres pràctiques assimilables. 
 • Altres recollits a la Llei 22/2003 de Protecció dels Animals, de 4 de març, de protecció dels animals. 

Passos a seguir per formalitzar una denúncia.

1. Omplir i signar el model de full de denúncia o fer un escrit signat on constin les dades del denunciant, les del denunciat (o el màxim nombre de dades que en disposi) i els fets. 

2. Enviar l'escrit original per correu o lliurar-lo personalment a la delegació territorial del Departament de Medi Ambient a Girona:
C/Ultònia nº10, 17002 Girona  Tel. 972 223 035

Tinença responsable Tor Al centre em diuen Tor però m'agradaria que em posesis un altre nom Ciccilla “Soc la Ciccilla, una gosa de 2 anys i vull que siguem amics Abril “Soc l'Abril, una gosa de 3 anys i vull que siguem amics Queca La Queca és femella te 3 anys i voldria ser la teva gosa Popi Al centre em diuen Popi però m'agradaria que em posesis un altre nom Canela “Em dic Canela, soc una gosa de 6 anys i et necessito Danna “Em dic Danna, soc una gosa de 1 any i et necessito Foc “Soc en Foc, un gos de 4 anys i vull que siguem amics