CAAS Consell Comarcal de la Selva

Legislació vigent amb que treballa el CAAS

Aprovada la modificació de la llei de protecció dels animals

La present llei, Llei 22/2003 de Protecció dels Animals, aprovada a_pel parlament de Catalunya, respon a la necessitat d'adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que es van produint i a l'evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria.

La Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores.

La llei i l'abandonament d'animals

  • Animal Abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària.
  • Prohibicions: Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls o qualsevol altre pràctica que els produeix sofriment, abandonar-los, mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal, no facilitar-los l'alimentació suficient, mantenir-los lligats durant la major part del dia, etc.

Registre Censal i Identificació:

  • Les persones posseïdores de gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals.
  • Els gossos i els gats han de portar de manera permanent a_pels espais o les vies públiques una placa identificativa en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.
  • Paral·lelament tots els gats i els gossos han d'ésser identificats mitjançant la implantació d'un microxip electrònic homologat.
Tinença responsable Panchita Al centre em diuen Panchita però m'agradaria que em posesis un altre nom 1 Al centre em diuen 1 però m'agradaria que em posesis un altre nom Randy “Soc en Randy, un gos de 1 any i vull que siguem amics Biela Al centre em diuen Biela però m'agradaria que em posesis un altre nom Noel Al centre em diuen Noel però m'agradaria que em posesis un altre nom Curro En Curro és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Pebre “Soc en Pebre, un gos de 5 anys i vull que siguem amics Dogui Al centre em diuen Dogui però m'agradaria que em posesis un altre nom