CAAS Consell Comarcal de la Selva

Legislació vigent amb que treballa el CAAS

Aprovada la modificació de la llei de protecció dels animals

La present llei, Llei 22/2003 de Protecció dels Animals, aprovada a_pel parlament de Catalunya, respon a la necessitat d'adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que es van produint i a l'evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria.

La Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores.

La llei i l'abandonament d'animals

  • Animal Abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària.
  • Prohibicions: Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls o qualsevol altre pràctica que els produeix sofriment, abandonar-los, mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal, no facilitar-los l'alimentació suficient, mantenir-los lligats durant la major part del dia, etc.

Registre Censal i Identificació:

  • Les persones posseïdores de gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals.
  • Els gossos i els gats han de portar de manera permanent a_pels espais o les vies públiques una placa identificativa en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.
  • Paral·lelament tots els gats i els gossos han d'ésser identificats mitjançant la implantació d'un microxip electrònic homologat.
Tinença responsable Epi “Em dic Epi, soc un goset de 5 mesos i et necessito Mina “Em dic Mina, soc una gosa de 2 anys i et necessito Fosky “Em dic Fosky, soc un gos de 2 anys i et necessito Cuatre “Soc en Cuatre, un goset de 2 mesos i vull que siguem amics Negra “Em dic Negra, soc una gosa de 2 anys i et necessito Bender “Soc en Bender, un gos de 3 anys i vull que siguem amics Mona “Soc la Mona, una gosa de 4 anys i vull que siguem amics Zeuss “Em dic Zeuss, soc un gos de 2 anys i et necessito